iOS系统添加信任操作

苹果手机添加信任操作说明


image.png  点击“交易端软件”弹出下面对话框 image.png


image.png


image.png 点击“设置” image.png


image.png


image.png  点击“通用” image.png


image.png


image.png 点击“设备管理” image.png


image.png


image.png 点击“企业级应用”-“dark...” image.png


image.png


image.png 击 信任“dark,ooo” image.png


image.png


image.png 点击 信任 image.png


image.png


 完成操作,可以正常使用“交易端软件”了!